REGULAMIN PIKNIKU

6 miesięcy temu | 14.05.2023, 09:36
REGULAMIN PIKNIKU

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Organizatorem Rodzinnego Pikniku z Koszykówką  zwanego dalej „Piknikiem” jest Projekt 1P Sp. z o.o. MIEJSCA I TERMINY PIKNIKU

 20.05.2023 teren Szkoły Podstawowej 369 przy ul. Anny German 5A w Warszawie,

 

 OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINU PIKNIKU:

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku w danej miejscowości i dniu w godzinach od rozpoczęcia Pikniku do jego zakończenia na wyznaczonym terenie.

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik.

3. Każdy uczestnik Pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Pikniku.

5. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń oraz zasad korzystania z atrakcji przygotowanych przez organizatora.

 ZASADY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PIKNIKU:

 1. Wstęp na Piknik i korzystanie ze znajdujących się na jego terenie atrakcji jest bezpłatny.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).

3. Wszelkich informacji w czasie trwania imprezy udziela Punkt informacyjny (patrz plan sytuacyjny przy wejściu na teren pikniku)

4. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.

5. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz służb porządkowych, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania Pikniku.

7. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.

8. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.

9. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną.

10. Zakazuje się:

• niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

• jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

• niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

• palenia tytoniu,

• przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,

• wzniecania ognia,

 • poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.

 • zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne osoby.

 ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI, KONKURSÓW I KONKURENCJI SPORTOWYCH PODCZAS PIKNIKU: 1. Uczestnicy Pikniku mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach i zawodach.

 2. Organizatorzy przewidują upominki dla uczestników konkursów i konkurencji sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Pikniku.

 3. Udział w konkursach i zawodach jest dobrowolny, a uczestnicy oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na wzięcie w nich udziału.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Klauzula informacyjna zostanie umieszczona w widocznym miejscu przed wejściem na teren pikniku.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów oraz przed wejściem na teren imprezy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
KUSTOSZ / PARTNER TRADYCJI KLUBOWEJ
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY