Regulamin imprezy masowej

1 rok temu | 15.04.2023, 10:24
Regulamin imprezy masowej
Regulamin
1. Na postawie art. 6 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 62 poz. 504, dalej „Ustawa”) wprowadza się następujący regulamin imprezy– meczu koszykówki fazy Play off o następującym brzmieniu („Regulamin”):
2. Regulamin dotyczy meczów koszykówki fazy Play off, których organizatorem jest PROJEKT 1P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Organizator”) rozgrywanych na Hali Sportowej “Koło” ul Obozowa 60, 01-423 Warszawa.
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa i zachowania się uczestników imprezy.
4. Wszyscy uczestnicy imprezy przez zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie których Regulamin został wydany.
6. Wstęp na teren imprezy jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu, karnetu, identyfikatora lub w innej formie określonej przez Organizatora.
7. Bilety i karnety należy okazać na żądanie służb porządkowych przy wejściu, a także w czasie trwania Imprez.
8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność swoich pełnoletnich opiekunów (osób, które sprawują nad nimi pieczę).
9. Każdy uczestnik imprezy wchodząc na jej teren wyraża jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z imprezy i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych bez ograniczeń terytorialnych.
10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek podczas jej trwania. 11. Organizator zapewnia udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa, pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
12. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z wszelkich pomieszczeń na terenie imprezy wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
14. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom p.poż. obowiązującym w miejscu imprezy. W razie komunikatu o konieczności opuszczenia obiektu, uczestnicy mają obowiązek bezzwłocznego kierowania się do wyjścia, zgodnie z instrukcjami służb porządkowych.
15. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwym organom, zgodnie z przepisami Ustawy.
16. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej w przypadkach wskazanych w art. 22 Ustawy, w tym osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę lub zobowiązującego do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez , wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
c) odmawiającym poddania się czynnościom służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, w tym wylegitymowaniu się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie lub posiadanie jest zabronione (lit. e),
d) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e) posiadającym broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
17. Organizator zabrania wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a) broni i innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, broni, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przy czym ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych,
b) sztucznych ogni, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, fajerwerków, petard, innych akcesoriów pirotechnicznych, opakowań szklanych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do flag i transparentów, „kominiarek” i innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym itp.
18. Organizator, w czasie i miejscu imprezy, zabrania również:
a) wchodzenia na teren, który nie jest przeznaczony dla publiczności, rzucania przedmiotami, rozniecania ognia,
b) palenia tytoniu,
c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej /zarobkowej na terenie imprezy bez zgody Organizatora,
d) poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach itp. na terenie imprezy,
e) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy,
f) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy.
19. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy.
20. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy, w szczególności poprzez informowanie ich o przejętych rozwiązaniach organizacyjnych.
21. Służby porządkowe i informacyjne podlegają w trakcie trwania imprezy kierownikowi do spraw bezpieczeństwa.
22. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
23. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy.
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zamiany lub uchylenia.
25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 Kwietnia 2023 r.
Zarząd KKS Polonia Warszaw
Udostępnij
 

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
KUSTOSZ / PARTNER TRADYCJI KLUBOWEJ
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY